GWI: Polovina Čechů by preferovala eco-friendly výrobky

Jsou Češi ochotni zaplatit víc peněz za ekologické produkty? A jak důležitý je pro ně postoj značek k enviromentálním otázkám? Podívejte se, co o postojích českých spotřebitelů říkají data ze studie Global Web Index.


Díky spolupráci s komunikační skupinou Publicis Groupe mapuje od letošního roku největší světová výzkumná platforma GWI spotřebitelské chování nově i v České republice. Kontinuální spotřebitelský průzkum přináší marketérům na čtvrtletní bázi unikátní data o české internetové populaci a my vám z něj každý měsíc nabízíme pohled na jednu konkrétní oblast. Tentokrát se zaměříme na vztah značek k životnímu prostředí.

Udržitelnost, společenská odpovědnost a ekologická produkce jsou témata, která rezonují napříč všemi odvětvími.  Čím dál víc se enviromentální otázky začínají dotýkat také samotných spotřebitelů a firmy na to musí reagovat. Z dat GWI vyplývá, že se otázkami životního prostředí zabývá necelá třetina české internetové populace (29 %). Častěji jsou to ženy (32 %) než muži (27 %) a výrazně víc se otázky životního prostředí dotýkají Čechů s vysokoškolským vzděláním, kde zájem deklarovalo přes 37 % respondentů s VŠ titulem.

Průzkum se zaměřil i na to, jaký je přístup české populace k ekologicky šetrným produktům. Ochotu zaplatit více peněz za eco-friendly produkt zde vyjádřila necelá polovina dotázaných (48 %). Zbytek respondentů by při rozhodování dal před ekologickým hlediskem přednost nižší ceně.

Ze srovnání odpovědí dle sociodemografických ukazatelů vyplývá, že za eco-friendly produkty si ochotněji připlatí spíše ženy (53 %) než muži (44 %). Při pohledu na vzdělání respondentů je pak vyšší ochota patrná u lidí s vysokoškolským titulem (52 %) než u těch s nižším stupněm vzdělání (47 %). Analýza dále potvrdila hypotézu, že ekologická témata jsou bližší spíše mladším generacím. Zatím, co ve věkových kategoriích 16-30 a 31-45 let nemá problém s vyšším výdajem za ekologicky šetrné produkty polovina českých spotřebitelů, u starší generace 46-64 let je to pouze 45 %. Nejmenší rozdíl pak nalezneme při segmentaci respondentů podle bydliště. Ochota připlatit si za eco-friendly produkty je u obyvatel Prahy téměř stejná jako u obyvatel zbytku republiky (49 vs. 48 %).

Zajímavé informace přinesl průzkum také v otázce postojů značek k ekologickým tématům. Nejsilnější zastoupení měl u spotřebitelů názor, že by značky měly být eco-friendly. S tímto postojem se ztotožňuje polovina (50 %) Čechů. Možná trochu překvapivě můžeme vidět menší míru souhlasu u výroku, že by značky měly podporovat lokální dodavatele. S tímto tvrzením vyjádřilo souhlas 38 % spotřebitelů. Necelá třetina (30 %) respondentů si pak myslí, že by se značky vedle ekologických hledisek měly zabývat i hledisky sociálními a být společensky odpovědné. Nejméně pak u dotazovaných rezonuje názor, že by měly značky podporovat charitu. S tímto postojem vyjádřila souhlasný názor necelá pětina (19 %) české internetové populace.

A klíčová otázka na závěr – zvyšuje zodpovědný postoj značky k životnímu prostředí pravděpodobnost, že si spotřebitel koupí její produkt? Výzkum ukázal, že pravděpodobnost nákupu eco-friendly produktů, resp. produktů od ekologicky šetrných společnosti, se zvyšuje u pouhých 14 % dotázaných. Vyšší zastoupení vidíme u mladších jedinců do 30 let (19 %) a dále u vysokoškolsky vzdělaných, kde s výrokem souhlasí každý pátý respondent (20 %). U ostatních kategorií, tedy starších 31 let a lidí bez vysokoškolského titulu, však vidíme míru souhlasu jen z 13 %.

A jak data z výzkumu korespondují s aktuální situací na trhu? 

"V současném ekonomickém klimatu, kdy finančně méně zdatná část populace začíná při nákupech aktivně šetřit, jsou různé certifikáty či například český původ produktů přehlíženy logicky více než v minulosti. A to i přesto, že respondenti tvrdí, že je pro ně tento parametr důležitý. Na trzích, kde mají eco-friendly produkty levnější přímé substituty bez "zeleného označení", není ekologický původ výrobku nijak dramatické USP, které by bylo platné pro celou populaci. 


Existují ale samozřejmě i kategorie a specifické zákaznické segmenty, kde může být zodpovědný původ výrobku brán v potaz. Typicky to zákazníci, zejména mladší ženy z větších měst, řeší v kategorii kosmetiky. Původ produktů je zde důležitý nejen v oblasti marketingové komunikace značek, ale také jako z důležité konverzační téma spotřebitelek. Ekologicky šetrný původ může spotřebitelům v případě některých značek také pomoci si zpětně odůvodnit nákupní rozhodnutí, které je často spojené s vyšší cenou. A zajímavá je i skutečnost, že se značky, které jsou obecně známy jako "eco-friendly", stávají součástí image jejich uživatelů a díky důležitosti tématu ekologie i vyšší ceně jsou považovány za jakousi formu luxusu," popisuje Adam Hrivňák, strategic planner komunikační skupiny Publicis Groupe.